Информация

ИНформация

Доставка, монтаж и гаранции

Доставка

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес в срок както следва:

Всички поръчки, направени на www:tridi.bg или на телефон за поръчки +3592 963 04 39, се доставят до 5 работни дни.

Продукти, които не се подържат на склад са с удължен срок на доставка.

Този срок е различен и зависи от срока на доставка на производителя, като най-често е между 15 и 30 работни дни.

ТРИДИ не се ангажира с точен час на доставка.

Доставките се изпълняват в рамките на работния ден.

При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или информация изпратена по e-mail.

Предаването на стоките на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол.

Клиентът се задължава да оказва съдействие във връзка с доставката, както и да уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

Предлаганите от Триди стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока.

Триди не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Триди).

При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Триди.

Монтаж

•Монтаж на столове:Триди предлага безплатен монтаж на всички видове столове на сайта за гр. София.

За всички останали региони в България, стойността на монтажните разходи е 10.00 (десет) лева за монтаж на всеки стол.

•Монтаж на корпусна мебел:Цената за монтаж е 6% от стойността на закупените мебели.

Качество, гаранция и следгаранционна поддръжка

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Съгласно ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна Законова гаранция.

Гаранционният срок на всеки артикул е изрично упоменат.

Издадената от ТРИДИ ООД фактура има ролята на гаранционна карта.

Гарационна карта може да се издаде и допълнително – при поискване от Клиента.

В гаранционния срок се отстраняват безплатно всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект, по време на нормална експлоатация.

Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен представител на фирмата.

Не се признава правото на гаранционен ремонт при:
1. Неправилно използване или приложение.
2. При недобросъвестно съхранение на изделието.
3. При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
4. Ако доставено изделие се предостави за гаранционно обслужване и сервиза установи, че е правен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или клиент, клиентът дължи заплащане на отстранените дефекти след извършване на гаранционния ремонт.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват).

Осигуряваме следгаранционна поддръжка на всички мебели и столове.

Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.